Duurzaamheid

Onafhankelijkheid en geloofwaardigheid Kennisinstituut Duurzaam Verpakken borgen

July 14, 2023
Jan Paul van Soest

Het College van Onafhankelijke Experts van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) maakt zich zorgen over de voorgenomen reorganisatie van de uitvoeringsorganisaties verpakkingen. Het plan is het Afvalfonds Verpakkingen, Nedvang, Nederland Schoon en KIDV samen te voegen tot één organisatie. Het College vreest dat zo de ziel (onafhankelijkheid, geloofwaardigheid, vernieuwing) uit het KIDV wordt gehaald, en heeft in een brief aan de directeur van het Afvalfonds Verpakkingen zijn zorgen kenbaar gemaakt.

Hieronder de tekst van de brief.

Aan de directeur van Stichting Afvalfonds Verpakkingen
Mevr. H. Klein Lankhorst
Leidschendam

 

Betreft: reactie op persbericht 29 juni 2023

Amsterdam, 13 juli 2023

 

Geachte mevrouw Klein Lankhorst,

 

Hierbij wil het College van OnafhankelijkeExperts van het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV) zijn reactie kenbaar maken op het persbericht van 29 juni 2023 om per 1 januari 2024 de uitvoeringsorganisaties van hetAfvalfonds Verpakkingen – Nedvang, KIDV en Nederland Schoon – samen verder te laten gaan binnen het Afvalfonds Verpakkingen.

Allereerst moet ons van het hart dat hetCollege van Onafhankelijke Experts van het KIDV in het geheel niet gekend is in deze ingrijpende beslissing. Het is zonder overleg tot ons gekomen via het door u uitgebrachte persbericht. Dit betreuren wij zeer. De redenen die in het persbericht genoemd worden om tot een nieuwe structuur te besluiten, hebben met name te maken met de wettelijke taken die het Afvalfonds moet uitvoeren in het kader van de producentenverantwoordelijkheid verpakkingen en niet met de rol van het KIDV.

 Het KIDV is in 2013 opgericht als onafhankelijk en deskundig kennisinstituut om een toekomstgerichte verduurzamingsagenda op te stellen met concrete en afrekenbare doelstellingen en de verpakkingsindustrieën aangesloten branches bij de uitvoering daarvan te ondersteunen. De gedachte daarbij was dat het KIDV een gedragen visie formuleert met betrokken stakeholders, branches meeneemt in de uitvoering daarvan en praktisch bruikbare instrumenten voor bedrijven ontwikkelt. Deze rol heeft het KIDV de afgelopen 10jaar uitstekend vervuld. Voorbeelden zijn het ‘State of Sustainable Packaging’ visiedocument, de verduurzamingsplannen van alle betrokken branches en instrumenten, zoals de recycle-check en de weggooiwijzer.

Juist doordat het KIDV onafhankelijk van hetAfvalfonds functioneert, wordt ze gezien als een geloofwaardige, onafhankelijke kennisbron. De waardering van uiteenlopende stakeholders voor het KIDV is groot. Het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV ziet dan ook geen enkele reden om aan de huidige structuur iets te veranderen. Door KIDV ‘onder te brengen’ binnen het Afvalfonds Verpakkingen verliest het KIDV haar onafhankelijke positie en rol als geloofwaardige kennisbron. Een sterke uitvoeringsorganisatie zoals het Afvalfonds heeft juist een onafhankelijke partner nodig die nieuwe ontwikkelingen in de markt en maatschappij verkent, zodat het bedrijfsleven daarop kan anticiperen. De wereld van verpakken is dermate complex en kent zoveel spelers dat ook de ontwikkeling van instrumenten en opstelling van verduurzamingsplannen gebaat is bij ondersteuning door een onafhankelijke, arbitrerende kennisorganisatie.  

In het persbericht staat dat de activiteiten van de verschillende organisaties, waaronder het KIDV, in de nieuwe organisatie worden voortgezet. Wij maken ons grote zorgen of dit laatste werkelijk het geval is. Want hoe onafhankelijk kan het KIDV blijven functioneren en hoe geloofwaardig is hetKennisinstituut nog voor de buitenwereld als onafhankelijke kennisbron? Wij hebben hierover grote twijfels.

 Of het Collegevan Onafhankelijke Experts in de nieuwe structuur nog een rol krijgt, is ons niet bekend en tot op heden ook niet met ons besproken. Dit punt vinden wij ondergeschikt aan ons hoofdpunt: Waarom is deze nieuwe structuur nodig als het KIDV in de huidige vorm zo goed functioneert en haar rol als onafhankelijke en betrouwbare kennisbron heeft bewezen? Gooit u niet het kind met het badwater weg?

Wij zijn gaarne bereid om met u in gesprek te komen over bovenstaande. Want het gaat ons aan het hart dat de ziel uit een goedlopend KIDV wordt gehaald.

 

Met vriendelijke groeten

 

Het College van Onafhankelijke Experts van het KIDV

Prof. dr. JacquelineCramer

Prof. dr. ir. Jos Keurentjes

Prof. dr. ir. Roland ten Klooster

Prof. dr. Peter Rem

Ir. Jan Paul van Soest

Dr. Ulphard Thoden van Velzen

 

 

c.c. C. de Mol van Otterloo

Lees ook: