Werkwijze

De Gemeynt werkt samen met stakeholders aan breed gedragen oplossingen voor duurzame vraagstukken op het gebied van economie en ecologie. Achterliggend doel is dat oplossingen bijdragen aan een klimaatneutrale en circulaire economie die geen negatieve impact heeft op de biodiversiteit.

Kennis en inzicht met wetenschappelijke basis

De Gemeynt maakt gebruik van een aantal wetenschappelijk onderbouwde concepten en methoden.

Maatschappelijk Onderhandelen

Maatschappelijk Onderhandelen

In onze complexe samenleving heeft niemand macht en invloed genoeg om plannen door te zetten, ook overheden. Maar velen hebben wel voldoende macht en invloed om iets tegen te houden. Een initiatiefnemer zal zaken moeten doen in de arena van overheden, NGO's, bedrijfsleven, kennisinstellingen en publiek om een maatschappelijke license to operate te verkrijgen. Dat lukt alleen maar als een plan of project echt van brede waarde is, de kennis up to date en breed gedragen is, en als sleutelactoren goed worden betrokken. De Gemeynt-benadering van Maatschappelijk Onderhandelen is een belangrijk onderdeel van onze werkwijze.

Planetary boundaries

Planetary boundaries

Planetary Boundaries zijn de fysische, chemische en ecologische mechanismen die het wel en wee van de planeet reguleren. Als de veerkracht zwaar wordt belast nemen de risico's voor mens, plant en dier sterk toe. Voor biodiversiteit en biochemische stofstromen als stikstof- en fosforverbindingen zijn de grenzen al overschreden, klimaat nadert de gevarenzone. Duurzaamheid is het terugdringen van de impacts tot een niveau waarbij de veerkracht niet wordt overschreden. Deze inzichten kunnen 'vertaald' worden naar overheden, bedrijven en andere organisaties, en zo handvatten bieden voor issue-management en strategische keuzes.

Carbon budget

Carbon budget

Het koolstofbudget (carbon budget) is de emissieruimte die er - wereldwijd - nog is om de klimaatverandering tot 1,5 dan wel 2 graden opwarming beperkt te houden. De opwarming hangt namelijk af van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer (een absoluut getal), terwijl we gewend zijn in emissies (een relatief getal: broeikgassen per jaar) te denken. Denken in termen van een carbon budget geeft beter en wetenschappelijk verantwoord richting aan het handelen van overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties dan benaderingen als emissiereducties of aandeel hernieuwbare energie.

Natuurlijk kapitaal

Natuurlijk kapitaal

Natuurlijk kapitaal wordt gevormd door de totale voorraden van natuurlijke hulpbronnen: grondstoffen, biodiversiteit, een stabiel klimaat en andere, die het leven op aarde voor mens, plant en dier mogelijk maken. Inzichtelijk maken van de impact van organisaties op dit natuurlijk kapitaal, en deze impacts desgewenst ook in geld uitdrukken (monetarisering, true pricing) helpt issues in een vroeg stadium herkennen en helpt adequate strategische antwoorden te vinden. Daarnaast worden ook wel sociaal kapitaal, cultureel kapitaal, menselijk kapitaal en andere 'voorraden' onderscheiden. Wie door de wat antropocentrische en 'kapitalistische' benadering heenkijkt heeft met het concept van Natuurlijk kapitaal een waardevol instrument in handen.

Circulaire economie

Circulaire economie

Circulaire economie is denkwijze om de huidige, lineaire ('take, make, waste') economie om te vormen naar een systeem waarin kringlopen zoveel mogelijk gesloten zijn, om de impacts op de planeet en de uitputting van grondstoffen tegen te gaan. Het concept circulaire economie biedt daarmee handvatten voor innovatie en beleid,  vooral als voorbij de eerste stappen als hergebruik en recycling wordt gekeken naar vernieuwende business-modellen waarin functies en diensten worden geleverd in plaats van spullen en producten.

De Gemeynt aanpak

De aanpak van De Gemeynt kent vaak de volgende onderdelen, die per project in een maatwerk-aanpak worden gegoten:

Actor-systeemanalyse

We analyseren het relevante deelsysteem inclusief de wijzen waarop stakeholders (actoren) daarop invloed uitoefenen.

Stakeholderproces

De stakeholders worden liefst vanaf de start betrokken in een open proces waarin gezocht wordt naar perspectieven die de individuele belangen en meningen overstijgen. Stakeholders zijn in het algemeen bedrijven, overheden (lokaal, regionaal, landelijk, internationaal),NGO’s en kennisorganisaties.

Joint fact-finding

Meningen en standpunten hebben niet altijd een goede kennisbasis. We zoeken in samenwerking met kennisorganisaties naar achterliggende feiten.

Visie en narratief

Een strategische visie en een verhaallijn (narratief) die inspireren bevorderen samenwerking met een gemeenschappelijk belang.

Operationalisering

Suggesties voor operationalisering helpen de stakeholders, zowel de opdrachtgevers als andere betrokkenen, verder.

Meervoudige waardecreatie

De aanpak van De Gemeynt creëert op verschillende vlakken waarde voor de opdrachtgevers en de stakeholders. Sleutelbegrippen zijn vertrouwen, transparantie en handelingsperspectief:

Vertrouwen

Tijdens het proces ontstaat er vertrouwen in de mogelijke oplossingen én er ontstaat onderling vertrouwen tussen betrokkenen.

Transparantie

Door de systeemanalyse en de zoektocht naar feiten ontstaat helderheid over het probleem, en over de vragen achter de vraag.

Handelsperspectief

De vertaling van strategische keuzes naar praktische oplossingen laat betrokkenen zien welke keuzes er zijn en wat voor-en nadelen zijn. Dat geeft betrokkenen handelingsperspectief.

Toepassingen

Deze methode passen wij toe op vraagstukken over de economie en ecologie. Het vraagstuk en de oplossingen staan centraal in de vierhoek van de overheid, NGO’s, kennisorganisaties, economische sectoren/bedrijven en de stakeholders. De overheid maakt beleid voor economie en ecologie, de NGO’s vertegenwoordigen verschillende maatschappelijke groeperingen, de kennisorganisaties leveren kennis en nieuwe inzichten en de economische sectoren/bedrijven leveren producten en diensten.

Communicatie en training

Communicatie is een belangrijk onderdeel van met name stakeholdertrajecten. In dit soort trajecten is de kwaliteit en frequentie van de communicatie cruciaal voor draagvlak bij de stakeholders. Kernwoorden daarbij zijn transparantie, volledigheid, duidelijkheid en regelmatig.

Uitgelichte rapporten

Zeeën van energie

Dit rapport omvat een analyse van het discours over energiewinning (met name wind en gas) in de Noordzee en de Waddenzee. Het rapport laat zien dat het maatschappelijk gesprek (discours) over het energiesysteem in de Noordzee en Waddenzee versnipperd is.

Download rapport

Voorbeeld slide

Deze rapportage is het verslag van een zoektocht naar de inzetbaarheid van het concept Natuurlijk Kapitaal als instrument om de ontwikkeling naar een duurzame economie te versnellen. Kan dat? Moet dat? Hoe dan? Het project is geëntameerd door Martin Lok (ministerie LNV), en Daniëlle Hirsch (Both Ends), en opgepakt door Caroline van Leenders (RVO) en Jan Paul van Soest, via een serie gesprekken, een werkbijeenkomst, een enquête, en een slotdialoogsessie, die alle een rijkdom aan inzichten opleverden.

Download rapport

Zeeën van energie

Dit rapport omvat een analyse van het discours over energiewinning (met name wind en gas) in de Noordzee en de Waddenzee. Het rapport laat zien dat het maatschappelijk gesprek (discours) over het energiesysteem in de Noordzee en Waddenzee versnipperd is.

Download rapport

Carbon Takeback Obligation A Producers Responsibility Scheme on the Way to a Climate Neutral Energy System

Make producers of fossil energy co-responsible for safely storing CO2 The Carbon Takeback Obligation (CTBO) is a new policy instrument that could ensure that CO2 from fossil energy no longer ends up in the atmosphere. It requires producers and importers of fossil fuels such as oil, coal and gas to make sure that an increasing percentage of the amount of carbon extracted is also permanently stored. This can be done by, among other things, CO2 capture and storage. This instrument will give a strong additional stimulus for the energy transition.

Download rapport

SEIN - handleiding systeemintegratie

Systeemintegratie voor energie gaat over de afstemming tussen aanbod, vraag en infrastructuur met als doel om het gehele systeem te verduurzamen. Deze handleiding gaat in op de organisatievragen van integratie van meerdere spelers, energiedragers en schakels van de energiewaardeketens (ketenintegratie) en van integratie van meerdere sectoren zoals de industrie en de energiesector (sectorintegratie).

Download rapport

Warmtetransitie rond Rotterdam

Een analyse van de voor de warmtetransitie relevante ontwikkelingen in de regio Rotterdam.

Download rapport

Biomassa in perspectief

Analyse van de denkbeelden van stakeholders naar de herkomst en toepassing van biomassa mede gebaseerd op fact finding. Een zoektocht naar de onderbouwing van de verschillende denkbeelden.

Download rapport