Algemene
voorwaarden

Algemene voorwaarden De Gemeynt BV

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Gemeynt BV, gevestigd te Deventer (opdrachtnemer), hierna te noemen De Gemeynt, en opdrachtgever.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen De Gemeynt en een opdrachtgever waarop De Gemeynt deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Artikel 2 Aanbiedingen en offertes

1. De door De Gemeynt gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 90 dagen, tenzij anders aangegeven. De Gemeynt is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 90 dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3 Uitvoering van de overeenkomst

1. De Gemeynt zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende kennis.

2. In de overeenkomst zal steeds worden aangegeven welke personen verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft De Gemeynt het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden die nog niet in de overeenkomst genoemd worden.

3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan De Gemeynt aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Gemeynt worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Gemeynt zijn verstrekt, heeft De Gemeynt het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Gemeynt de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien door De Gemeynt of door De Gemeynt ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 4 Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst tussen De Gemeynt en een opdrachtgever wordt aangegaan voor de looptijd die in de offerte en opdracht zijn genoemd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever De Gemeynt derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Honorarium

1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de opgegeven uurtarieven door De Gemeynt, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

3. Het honorarium en eventuele kostenramingen opgenomen in offertes zijn exclusiefBTW.

4. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de eventuele verblijfskosten, reiskosten buiten Nederland, kosten voor congressen, beurzen of andere evenementen niet inbegrepen; deze worden telkens tegen kostprijs aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 6 Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door DeGemeynt aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

2. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van De Gemeynt op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

3. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever

Artikel 7 Intellectueel eigendom

1. Alle door De Gemeynt geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van De Gemeynt, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen.

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 lid 1 van deze voorwaarden behoudt De Gemeynt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

3. Alle door De Gemeynt geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., zijn bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van De Gemeynt worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen.

Artikel 8 Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 9 Klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan De Gemeynt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Gemeynt in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal De Gemeynt de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Gemeynt slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

1. De Gemeynt is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten ofde overeenkomst te ontbinden, indien: ● Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledignakomt. ● Na het sluiten van de overeenkomst De Gemeynt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. ● Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is De Gemeynt bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Gemeynt op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien De Gemeynt de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

Artikel 11 Aansprakelijkheid 1.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeftverstrekt. 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer.

3. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

4. Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikel meer bedragen dan vijfduizend euro per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, tenzij partijen - gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die met de opdracht gepaard gaan - reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af te wijken van dit maximum.

5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.

6. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. 7. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

8. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie.

9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van gebrekkige of niet tijdige uitvoering van de aan hem opgedragen werkzaamheden, indien opdrachtgever zijnerzijds niet al het nodige heeft gedaan om opdrachtnemer in staat te stellen de hem opgedragen werkzaamheden naar behoren en tijdig uit te voeren, tenzij deze schade aantoonbaar geen verband houdt met het in dit opzicht te kort schieten van opdrachtgever.

10. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het geval het met de opgedragen werkzaamheden beoogde financiële resultaat of effect niet wordt behaald.

Artikel 12 Vrijwaringen

1. De opdrachtgever vrijwaart De Gemeynt voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Indien opdrachtgever aan De Gemeynt informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 13 Geschillen

1. De rechter in ’s-Gravenhage is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft De Gemeynt het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14 Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen De Gemeynt en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.