Actuele projecten

Waterstof in het klimaatakkoord

In het kader van het klimaatakkoord hebben de onderhandelingstafels elektriciteit en industrie de opdracht gegeven aan een werkgroep waterstof, om te komen tot voorstel voor een programma gericht op waterstof als onderdeel van het klimaatakkoord. Er is binnen de werkgroep waterstof gekozen voor een expertmatige benadering, waarbij verschillen in zienswijzen kunnen worden benoemd, maar waarover niet is onderhandeld. Dat gebeurt aan de ‘Tafels’. In deze rapportage zijn de kennis, inzichten en opvattingen van de werkgroepleden beschreven, aangevuld met openbare informatie uit rapporten en gesprekken met experts en belanghebbenden. De rapportage is gemaakt onder redactie van Jan Paul van Soest (voorzitter van de werkgroep) en Hans Warmenhoven (secretaris) en beschrijft zoveel mogelijk de zienswijze van de werkgroep als geheel. Dit betekent niet dat elk werkgroep lid of de bedrijven waarvoor zij werken alle uitspraken in de rapportage hoeven te onderschrijven. Dit rapport is tevens een basis voor afspraken die binnen het klimaatakkoord over waterstof worden gemaakt. Met dien verstande dat de teksten die in het klimaatakkoord over waterstof worden opgenomen leunen op de inbreng van de werkgroep waterstof, maar uiteindelijk het resultaat zijn van discussies en afwegingen die aan de tafels zijn gemaakt.

Natuurlijk kapitaal in dialoog

Deze rapportage is het verslag van een zoektocht naar de inzetbaarheid van het concept Natuurlijk Kapitaal als instrument om de ontwikkeling naar een duurzame economie te versnellen. Kan dat? Moet dat? Hoe dan? Het project is geëntameerd door Martin Lok (ministerie LNV), en Daniëlle Hirsch (Both Ends), en opgepakt door Caroline van Leenders (RVO) en Jan Paul van Soest, via een serie gesprekken, een werkbijeenkomst, een enquête, en een slotdialoogsessie, die alle een rijkdom aan inzichten opleverden.

Circulaire economie en NGO’s

De circulaire economie vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en instrumenten Analyse en oplossingsrichtingen. Centrale vraag waar dit rapport beoogt een antwoord op te vinden: Hoe kan door andere en betere samenwerking tussen I&W, CE-initiatieven en sleutelspelers in de Circulaire Economie de transitie worden versneld? Door Jan Paul van Soest, Hans Wiltink (Gemeynt) en Sijas Akkerman (Oliithe)

Duurzaam Brummen

In overleg tussen de Rekenkamer Brummen en De Gemeynt (Jan Paul van Soest en Steven de Bie) is geconstateerd dat gegeven de wetenschappelijke kennis over ‘de staat van de planeet’ het begrip ‘duurzaamheid’ niet enkel tot het thema energie/klimaat moet worden beperkt, zoals dikwijls gebeurt. Logisch en wenselijk is het begrip op zijn minst te verbreden tot alle natuurlijke sleutelprocessen en -voorraden die wel en wee van mens, plant en dier bepalen. Het concept van de Planetary boundaries, een negental sleutelvoorraden, cycli en processen die in hoge mate bepalend zijn voor de leefbaarheid van de planeet, kan hiervoor een goede leidraad zijn. In opdracht van en in samenwerking met de RC en met verschillende beleidsmedewerkers van de gemeente is een proces doorlopen met als doel: te verkennen welke planetary processen relevant zijn voor de gemeente Brummen, gegeven de karakteristieken van Brummen, en welke rollen en activiteiten de gemeente oppakt of zou kunnen oppakken om deze processen meer duurzaam te maken. We noemen dit proces verder kortheidshalve ‘Planeetscan Brummen‘.

Kwartiermaker Omgevingsproces Ternaard

Lokale, regionale, landelijke overheden en de NAM hebben De Gemeynt gevraagd om als kwartiermaker op te treden voor een omgevingsproces Ternaard, waarbij de voorgenomen gaswinning de aanleiding was. Als kwartiermaker heeft De Gemeynt de zorgen, wensen en ontwikkelmogelijkheden van het gebied centraal gesteld inclusief de mogelijke gaswinning. Het rapport beantwoord de vraag of het nodig en wenselijk is om een Omgevingsproces in uitvoering te nemen en of het voldoende kans op succes biedt. En de vraag is beantwoord dat als tot zo’n Omgevingsproces wordt besloten, hoe dat er dan uit zou kunnen zien?

Expertcentrum Warmtetransitie Gebouwde Omgeving

De warmtetransitie waarbij gebouwen klimaatneutraal moeten worden gemaakt is zowel qua aard als omvang zeer omvangrijk. Sleutelwoord in deze fase van de warmtetransitie is leren. Dat kan spontaan gebeuren, en zo werkt het ook, maar versnelling is mogelijk door dit leerproces te systematiseren. Het Expertcentrum gaat een bijdrage leveren door alle ervaringen die in het hele land worden opgedaan te volgen, daarvan overzichten te maken en de kennis/tools/methodieken breder inzetbaar te maken. De Gemeynt heeft van het Ministerie van EZK de opdracht gekregen om als kwartiermaker te inventariseren wat de wensen en verwachtingen van de verschillende belanghebbenden zijn met betrekking tot het Expertcentrum en op basis daarvan een zo breed mogelijk gedragen organisatieplan op te stellen.

Monitoring Maatschappelijke impact Energiebedrijf

Qurrent is een energiecoöperatie die samen met haar leden zoveel mogelijk zelf duurzame energie opwekt en deze aan haar leden levert, in combinatie met het besparen van energie. Qurrent wil tevens een initiërende en richtinggevende rol spelen in de energietransitie, zodat Nederland ‘energieneutraal’ wordt. Qurrent wil maatschappelijke impact hebben. De combinatie van enerzijds producent en leverancier en anderzijds ‘systeemveranderaar’ vraagt van het bedrijf om op meerdere borden (opwek, levering, besparing én systeemverandering) te schaken. Om die visie te kunnen realiseren is een goede strategie nodig en een monitoringsysteem. Het monitoringsysteem bestaat uit verschillende indicatoren die laten zien of de visie wordt gerealiseerd en waar de uitvoering achterloopt, zodat kan worden bijgestuurd. Het rapport beschrijft de manier waarop Qurrent zijn ambities op het gebied van maatschappelijke impact wil meten en inzichtelijk wil maken. Dit monitoringsysteem heeft als doel om prestaties te kunnen meten, (bij)te sturen en om de resultaten op dit gebied te publiceren.

Klimaatplan Levensmiddelenindustrie

De Levensmiddelenindustrie in Nederland bevat duizenden bedrijven die allemaal met klimaatverandering te maken krijgen. Sommigen zijn al ver met hun klimaatplan, anderen staan nog aan het begin. Het klimaatplan geeft verschillende ingrediënten waarmee de branche kan anticiperen op de toekomst, en deze toekomst door gerichte actie zelf kan helpen vormgeven. De Gemeynt heeft in dit plan de aanzet gegeven voor een brede strategie op weg naar verregaande emissiereducties, inspelend op het huidige overheidsbeleid en op wat er in de toekomst te verwachten is.

Routekaart CCS

Deze routekaart CCS is, op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), ontwikkeld door een consortium bestaande uit De Gemeynt, CE Delft, Margriet Kuijper Consultancy. Het proces om te komen tot de routekaart is ondersteund vanuit het CATO-programma en TNO met kennis en expertise. In deze routekaart staat op hoofdlijnen wat het langetermijnperspectief voor CCS is in Nederland en welke stappen er op de korte termijn genomen moeten worden om te zorgen dat de optie ook tot ontwikkeling kan komen.

#gemeynt

#janpaulvansoest

Contact

De Gemeynt coöperatie u.a.
Kantooradres: Polstaat 14i
7411 KB Deventer
+31(0)6 53217088
+31(0)55 3012692
info@gemeynt.nl