Projecten

De Gemeynt voert projecten uit voor bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen, en initieert dikwijls zelf ook activiteiten. Een greep uit onze werkzaamheden:

Biodiversiteit

 • Dialoog Natuurlijk kapitaal Realisatie habitatbanking in Nederland op weg naar een Green Deal. Plan van aanpak.
 • Quickscan Biodiversiteit Eneco.
 • Notitie verwerving van gronden van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium in de Noordoostpolder.
 • Side event Biodiversiteit: kansen voor bedrijven tijdens National Sustainability Congress 20 november 2012.
 • Vooronderzoek Habitatbanking BEE. Gelderland, ontwikkelen kleinschalige vergassing ten behoeve van natuurterreinen.
 • Energieke Landgoederen: economisch benutten van biomassa en biodiversiteit van particuliere landgoederen
 • Evaluatie Beleidsprogramma Biodiversiteit (hoofdaannemer Bureau APE, Den Haag). Verkleinen en compenseren van de biodiversiteitsfootprint van bedrijven en activiteiten.
 • No Net Loss: uitwerken no net loss-principe (geen netto verlies aan biodiversiteit) voor de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke hulpbronnen, uitwerking en beoordeling verschillende concrete no net loss-initiatieven.

Energie en klimaat

 • mosselzaadbankbankJOmgevingsproces gaswinning Ternaard
 • Klimaatplan FNLI
 • Green Liaisons
 • Routekaart CCS
 • Klankbordrol windenergie Emmen.
 • Externe commissie milieuanalyse verpakkingen.
 • Advies klimaat en energie Rabobank.
 • Rijkswaterstaat en de circulaire economie.
 • Gilde – gas in een langetermijn duurzame energiehuishouding, uitvoeringsfase.
 • Onderzoek en advies Veluwefonds.
 • Herziening manifest Planet First!
 • Evaluatie beleidsopties GvO’s voor Rijkswaterstaat.
 • Klimaatbaten, klimaatbeleid – een positieve economische analyse.
 • Transitiearena’s provincie Gelderland.
 • Wadden onder de Waterspiegel – 10 jaar na de commissie-Meijer
 • Gilde, gas in een langetermijn duurzame energiehuishouding, verkenningsfase.
 • Mogelijkheden vrijwillige koolstofmarkt in Nederland.
 • Inventarisatie lokale CO2-crediting systemen.
 • Groen Gas Routekaart.
 • Pre-advies enkele aanvragen Postcodeloterij.
 • Notitie Vermarkten CO2-emissiereducties uit Nederlandse bosprojecten.
 • Evaluatie klachtenprocedure energielabel voor woningen.
 • Maatschappelijk draagvlak small LNG: Trialoog maatschappelijk draagvlak scheepvaart, zwaar wegtransport.
 • Evaluatie MEI-regeling.
 • Realisatie TKI-Gas.
 • Waddenzee, mosselzee – Convenant en plan van uitvoering Mosselsector, ministerie van LNV en natuur- en milieuorganisaties.
 • Dialoog CO2-afvang en –opslag: expert- en opinieleidersdialoog over CCS (Carbon Capture and Storage), nut en noodzaak, kosten, veiligheid, rol Nederland, overheidsbeleid.
 • Groene energie voor de basislast: ontwikkeling van een ‘virtuele’ groene energiecentrale die concurrerende en duurzame stroom levert voor de energie-intensieve industrie.
 • Eemshaven Pact: maatschappelijk onderhandelingsproces naar aanleiding van de nieuwe energiecentrales bij de Eemshaven.
 • Elektrisch rijden in hogere versnelling: naar een ambitieus én realistisch ontwikkeltraject voor elektrificatie van vervoer.
 • Een nieuwe koers voor de raffinage: welke rol kan de raffinaderijsector spelen in een transitie naar een duurzame energiehuishouding?
 • Verkenning biodiesel uit algen.
 • Verkenning energieproductie Maasvlakte-2. Nieuwe wegen voor duurzame innovatie: analyse van het Nederlandse duurzame-innovatieklimaat, en wegen voorwaarts.
 • Een Groene Standaard: advisering en conceptualisering TNO-methodiek voor monitoring en beoordeling duurzaamheid chemische industrie.
 • Small-scale LNG: voorbereiding Green Deal LNG + onderdeel LNG in innovatiecontract gas, substitutie zware brandstoffen door LNG voor scheepvaart en zwaar wegtransport.
 • Innovatiecontract Gas: inhoudelijke en procesbegeleiding bij het opstellen van het Innovatiecontract (TKI) Gas in het kader van het topsectorenbeleid/topsector Energie.
 • Groen Gas Green Deal: penvoerder en makelaar bij het sluiten van de Green Deal voor Groen Gas.

Voor het volledige projectenoverzicht: barbara.wevers@gemeynt.nl

#gemeynt

#janpaulvansoest

Contact

De Gemeynt coöperatie u.a.
Kantooradres: Polstaat 14i
7411 KB Deventer
+31(0)6 53217088
+31(0)55 3012692
info@gemeynt.nl