Projecten en werkwijze

Werkbezoek Adviesgroep Waddenzeebeleid

Werkbezoek Adviesgroep Waddenzeebeleid Gaswinning Ameland

De energie- en klimaatprojecten van De Gemeynt beginnen vaak met het formuleren van een visie, een toekomstperspectief waar – misschien pas na een intensief proces – meerdere partijen zich in kunnen gaan herkennen. Die visie moet op kennis worden gebaseerd. Op die manier valt draagvlak te creëren bij cruciale stakeholders om gezamenlijk te zoeken naar oplossingen die niet alleen hun belang dienen, maar goed zijn voor allen en zo een bijdrage leveren aan het maatschappelijke belang. Deze werkwijze van De Gemeynt zorgt er voor dat stakeholders bereid zijn om te luisteren naar de standpunten van andere stakeholders, die soms al jarenlang opponenten zijn, en om de belangen en ideeën achter de standpunten te bespreken en ter discussie te stellen, om tot oplossingen te komen. De Gemeynt organiseert het proces zo dat in beweging durven komen meer waarde oplevert dan vasthouden aan posities.

De projecten die De Gemeynt uitvoert hebben de volgende kenmerken gemeen:

  1. Energie, klimaat en biodiversiteit. De projecten die wij doen voor en in samenwerking met overheden, bedrijven, NGO’s en wetenschap richten zich op energievoorziening en de wijze waarop deze klimaat en biodiversiteit beïnvloedt. En op de wijze waarop klimaat- en biodiversiteitsbeleid de energievoorziening kan sturen. Op dit grensvlak energie-klimaat-biodiversiteit heeft De Gemeynt een schat aan kennis waarmee we gesprekspartner kunnen zijn van alle stakeholders.
  2. Multistakeholder. Het zijn projecten waarvan de oplossing niet voor de hand ligt, maar de uitkomst is van een proces waarbij meerdere stakeholders zoeken naar oplossingen. De stakeholders zijn bedrijven, overheden (lokaal, regionaal, landelijk, internationaal), NGO’s. De wetenschap is soms ook stakeholder, maar vooral een toeleverancier van kennis waarop de stakeholders zich baseren.
  3. Visiegedreven. Een actueel probleem, bijvoorbeeld verlies aan license to operate bij een bedrijf, kan aanleiding zijn voor een project, maar het is altijd van belang van probleem naar visie te koersen. Dan moet het niet alleen gaan om een visie die uitsluitend en alleen voor de klant van belang is, of deze nu een bedrijf, een branche, een overheid of een NGO is, maar om een visie die juist breed in de samenleving kan aanspreken.
  4. Een gedeelde kennisbasis. Stakeholders hebben meningen en standpunten die niet altijd een goede kennisbasis hebben, die de wetenschappelijke toets der kritiek kan doorstaan.
  5. Draagvlak. Het resultaat wordt groter naarmate er meer vertrouwen is bij alle betrokken partijen. Vertrouwen kan geleidelijk ontstaan; wat helpt is als helder wordt dat achter de (publieke) standpunten gedeelde persoonlijke zorgen en ideeën voor oplossingen schuilen.
  6. Systeemanalyse. Er komt in elk project een moment dat de effectiviteit van de gekozen oplossing of oplossingen in breder perspectief moet worden bekeken, op systeemniveau. De vraag die daarbij wordt beantwoord is of de oplossing een bijdrage levert aan oplossingen op systeemniveau, in het grotere verband.
  7. Resultaten. Doel van elk project is om te komen tot concrete resultaten over de oplossingen, afspraken, werkwijze en eventueel over controlemethodieken. Deze afspraken worden, formeel of informeel, gemaakt met alle stakeholders.

De dosering en fasering van deze ingrediënten is veelal een kwestie van maatwerk, maar ze komen in het algemeen in bijna alle Gemeynt-projecten terug.

#gemeynt

#janpaulvansoest

Contact

De Gemeynt coöperatie u.a.
Kantooradres: Polstaat 14i
7411 KB Deventer
+31(0)6 53217088
+31(0)55 3012692
info@gemeynt.nl