• Home
  • Categories: klimaat-en-klimaatbeleid

CO2-vrije waterstof

In het kader van het klimaatakkoord hebben de onderhandelingstafels elektriciteit en industrie de opdracht gegeven aan een werkgroep waterstof, om te komen tot voorstel voor een programma gericht op waterstof als onderdeel van het klimaatakkoord. Er is binnen de werkgroep waterstof gekozen voor een expertmatige benadering, waarbij verschillen in zienswijzen kunnen worden benoemd, maar waarover niet is onderhandeld. Dat gebeurt aan de ‘Tafels’. In deze rapportage zijn de kennis, inzichten en opvattingen van de werkgroepleden beschreven, aangevuld met openbare informatie uit rapporten en gesprekken met experts en belanghebbenden. De rapportage is gemaakt onder redactie van Jan Paul van Soest (voorzitter van de werkgroep) en Hans Warmenhoven (secretaris) en beschrijft zoveel mogelijk de zienswijze van de werkgroep als geheel. Dit betekent niet dat elk werkgroep lid of de bedrijven waarvoor zij werken alle uitspraken in de rapportage hoeven te onderschrijven. Dit rapport is tevens een basis voor afspraken die binnen het klimaatakkoord over waterstof worden gemaakt. Met dien verstande dat de teksten die in het klimaatakkoord over waterstof worden opgenomen leunen op de inbreng van de werkgroep waterstof, maar uiteindelijk het resultaat zijn van discussies en afwegingen die aan de tafels zijn gemaakt.

CEEK Eindrapport: Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid.

Dit rapport ‘CEEK’ is opgesteld door De Gemeynt en geeft aan waar Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid samenwerken, waar deze elkaar tegen werken en hoe meer synergie kan worden bereikt. Voor deze verkenning is financiële support van RVO verkregen. De analyse en bevindingen zijn geheel voor verantwoordelijkheid van De Gemeynt.

Publicatie 2017-002 © De Gemeynt Coöperatie U.A.

Auteurs: Jan Paul van Soest, Hans Warmenhoven, Hans Wiltink

Mei 2017

Optiedocument Kolencentrales in het klimaatbeleid

Het “Optiedocument Kolencentrales in het klimaatbeleid” is opgesteld door De Gemeynt op basis van een analyse van verschillende studies en expertgesprekken over de kolencentrales. Het document beschrijft beknopt de keuzes en gevolgen, zonder zelf de keuze te maken – die is aan de politiek, tijdens de kabinetsformatie en door het nieuwe kabinet. 
Om tot een oplossing te komen zal het accent in het debat  moeten verschuiven, van ‘welles-nietes kolencentrales’ naar ‘welke beleidsinstrumenten zijn nodig om de CO2-emissies naar beneden te krijgen en hoe werken deze door op kolencentrales?’.
© De Gemeynt Coöperatie U.A., publicatienummer 2017-003, mei 2017
 

Klimaatbaten. De positieve bijvangst van klimaatbeleid.

Dit rapport is opgesteld door De Gemeynt en samenwerkingspartners, op verzoek van en gefinancierd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, en deels gefinancierd uit eigen middelen. Jan Paul van Soest (verantwoordelijk Partner) en Hans Warmenhoven, De Gemeynt, Met medewerking van Steven de Bie (De Gemeynt), Steven van Polen (ECN) en Leo Meyer (CCC). Update, 1 oktober 2016

©De Gemeynt Coöperatie u.a. Publikatienummer 2016-003