• Home
  • Categories: energievoorziening-duurzame-energie

Eindrapport IW CE en NGO

De circulaire economie vraagt om nieuwe samenwerkingsvormen en instrumenten. Analyse en oplossingsrichtingen

Hoe kan door andere en betere samenwerking tussen I&W, CE-initiatieven en sleutelspelers in de Circulaire Economie de transitie worden versneld?

Jan Paul van Soest en Hans Wiltink- De Gemeynt en Sijas Akkerman – Oliithe,  Pb 2018-0016, December 2018

Planeetscan Brummen

Op weg naar Duurzaam Brummen Via de ‘Planetary Boundaries’ 

Planeetscan© Brummen

In opdracht van en in samenwerking met de Rekenkamer Brummen en met verschillende beleidsmedewerkers van de gemeente is een proces doorlopen met als doel: te verkennen welke planetary processen relevant zijn voor de gemeente Brummen, gegeven de karakteristieken van Brummen, en welke rollen en activiteiten de gemeente oppakt of zou kunnen oppakken om deze processen meer duurzaam te maken. We noemen dit proces verder kortheidshalve ‘Planeetscan Brummen’.

Jan Paul van Soest, Steven de Bie

6 februari 2018

Quick scan naar de broeikasgasemissie van voorstellen voor de Groenregeling

Quick scan naar de klimaatimpact van een aantal projectvoorstellen in het kader van mogelijk nieuwe categorieën voor de Groenregeling.

De taakgroep financiën van het Klimaatakkoord ziet mogelijkheden om de Regeling Groenprojecten
(RGP) uit te breiden met nieuwe categorieën zodat deze regeling meer kan bijdragen aan de
doelen van het Klimaatakkoord. Doel van dit akkoord is de nationale broeikasgasemissie in 2030
met 49% te reduceren ten opzichte van 1990. De RGP behelst een belastingvoordeel bij groen
beleggen of groen sparen door te investeren in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie
en duurzame en innovatieve (bouw)projecten.
Op verzoek van de Nederlandse Vereniging van Banken heeft De Gemeynt voor een tiental
voorstellen de vraag beantwoord welke bijdrage deze kunnen gaan leveren aan de reductie van
broeikasgasemissies. De resultaten van deze quick scan zijn opgenomen in dit document.

Pb2018-0015, 16 november 2018

Auteurs Hans Wiltink en Jan Paul van Soest, partners De Gemeynt

Omgevingsproces Ternaard

Lokale, regionale, landelijke overheden en de NAM hebben De Gemeynt gevraagd om als kwartiermaker op te treden voor een omgevingsproces Ternaard, waarbij de voorgenomen gaswinning de aanleiding was. Als kwartiermaker heeft De Gemeynt de zorgen, wensen en ontwikkelmogelijkheden van het gebied centraal gesteld inclusief de mogelijke gaswinning. Het rapport beantwoord de vraag of het nodig en wenselijk is om een Omgevingsproces in uitvoering te nemen en of het voldoende kans op succes biedt. En de vraag is beantwoord dat als tot zo’n Omgevingsproces wordt besloten, hoe dat er dan uit zou kunnen zien?